Претраживање

Translate

Укупно приказа странице

ПоРтАл

ПоРтАл
Сазвежђе З

БЕЗ КОМЕНТАРА

Чланци без коментара


..
..

                                                         
 ПОЛИТИЧКА КОРЕКТНОСТ И НАЈЦРЊА ЦЕНЗУРА


Фор­мал­но, тер­мин из на­сло­ва је зна­чио од­ба­ци­ва­ње из­ра­за, ге­ста или по­ступ­ка, ко­јим се мо­гу увре­ди­ти од­ре­ђе­не дру­штве­не гру­пе, по осно­ву по­ла или ра­се. Та­ко се вре­ме­ном уво­де еуфе­ни­зми „ху­ма­ни­тар­но бом­бар­до­ва­ње, „не­у­тра­ли­са­ње не­при­ја­те­ља” уме­сто ја­сних и ра­зу­мљи­вих из­ра­за. На­мет­нут од ли­бе­рал­ног За­па­да, прав­но не­де­фи­ни­сан, овај по­јам се про­ши­ру­је на низ за­бра­на, као не­ка­кав ши­фро­ван си­стем. До­ка­зи се про­вла­че по штам­пи од слу­ча­ја до слу­ча­ја, кроз сен­за­ци­о­нал­не увре­де по­ли­ти­ча­ра у пар­ла­мен­ту и сл. 
На­мет­ну­та ко­рект­ност се упра­во уру­ша­ва на За­па­ду, ода­кле је и кре­ну­ла. Пред­сед­ник САД, До­налд Трамп је на­звао мек­сич­ке ми­гран­те „жи­во­ти­ња­ма”, „Европ­ску уни­ју не­при­ја­те­љем САД”, док ита­ли­јан­ски ми­ни­стар Ма­тео Сал­ви­ни из­ја­вљу­је: „Ми­гран­ти ни­су до­бро­до­шли, а њи­хо­ви кри­јум­ча­ри и они мо­гу спа­ко­ва­ти сво­је ке­се и оти­ћи, јер ће Ита­ли­ја по­мо­ћи са­мо Ита­ли­ја­ни­ма.”
Тур­ски пред­сед­ник Ре­џеп Ер­до­ган је не­мач­ке по­ли­ти­ча­ре на­звао „на­ци­сти­ма”, пред­сед­ник Фи­ли­пи­на Ро­дри­го Ду­тер­те на­зи­ва Бан Ки Му­на „бу­да­лом”, а Ба­ра­ка Оба­му „кур­ви­ним си­ном”. Ово је ре­ак­ци­ја на дик­та­ту­ру кон­тро­ле из­ра­за и те­ма, да би се ство­рио „по­ли­тич­ки ис­пра­ван је­зик”, што је до­ве­ло до нај­цр­ње цен­зу­ре. ...

        _____
          * Извор: Политичка коректност... Ми­тар Ра­до­њић, Но­ви Сад


ЛеЗ 0016558


                               
                             ЗАИСТА, ПИСЦИМА НЕМА КО ДА ПИШЕ


....Писци, идите кући, завапио је на „Фејсбуку” један песник током трајања 63. Београдског сајма књига, реагујући на све оно што је пратило ову манифестацију. Песник се свакодневно оглашавао на „Фејсбуку”, остављајући коментаре попут „Некада je био Сајам књига, сада је углавном сајам”, „Радост читања, а нешто ми делује тужно”, „Некада су деца долазила на сајам да виде писце, а данас гледају трагикомичне циркусанте”...
Није, наравно, ни на сајму било све лоше. И ове године је било добрих књига, излагали су озбиљни издавачи, чак је и порасло интересовање за академско штиво, али, с друге стране, као што рече издавач Зоран Хамовић (Клио) ова манифестација се „гуши у срамном обиљу којим се дичи читава ’култура’”. Невидљива опасност за Београдски сајам књига, као и за целокупну културу, по њему, јесте „продирање и бахато подржавање баналности и просташтва које се као влага увлачи са свих страна и постаје носећи културни ток”.
Чак и ако пођемо од најбаналнијих ствари, схватићемо да су у праву они који изражавају негодовање због правца у коме иде Сајам књига, јер су нам се и ове године, чим бисмо прошли улазну рампу и пошли према Хали један, с великих билборда смешиле естрадне личности које су написале књигу. Водитељкама и певачицама нико не може да забрани да напишу књигу, нити издавачима да их штампају, али оне никако не могу бити главни протагонисти овакве манифестације. Ти први билборди би, по концепцији, морали да буду посвећени писцима, и то оним најбољим, али, на несрећу, Одбор Сајма књига нема утицаја на то ко ће бити на билборду. О томе одлучује генерално сајам као институција, а пресуђује искључиво новац, потврдио нам је и председник тог одбора Зоран Аврамовић.....


      ____
         * Извор:  Аутор: Гордана Поповић понедељак, 05.11.2018. у 08:00

 
ЛеЗ 0016557

Нема коментара:

Постави коментар